Комплексни административни услуги

 Отзивчива администрация в служба на общeството

Предизвикателства, пред които е изправена нашата администрация с влезли в сила промени в АПК /ДВ бр.27 от 25.03.2014 г./, налагат цялостна промяна в начина, по който се предоставят административни услуги. Усилията на Община Нова Загора са насочени към опростяване и рационализиране на административните процедури и въвеждане на комплексни административни услуги /КАО/. Община Нова Загора тръгва към изпълнение на § 12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК с последователно въвеждане на комплексно административно обслужване. Това ще се извърши на 3 етапа в периода 2014-2018 г.

По време на първия етап – 2014-2015 г., ще се постави началото на комплексното административно обслужване с въвеждането на определен брой административни услуги, чиито образци са оповестени на сайта на Общината.

При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани в Община Нова Загора.

Подаването на искането за заявяване  на тези услуги може да се извърши по един от следните начини:

1. Чрез изтегляне на образци  за исканата услуга от сайта на Общината, публикувани в раздел „Комплексни административни услуги”, попълване, сканиране на попълнения образец и изпращане по електронен път на адрес: obshtina@nova-zagora.org
2. Чрез изпращане на попълнения образец по  пощата или куриер.
3. Чрез подаване на документа в Центъра за административно обслужване на Общината.

След заплатена цена на услугата – по банков път или в брой в Центъра за административно обслужване, на първия етап от въвеждането на комплексно административно обслужване съответната административна услуга (издаване на документ), гражданите могат да получат на точно посочен от тях адрес, чрез лицензиран пощенски оператор, като разходите по доставката се заплащат чрез наложен платеж за сметка на заявителя, а ако това изрично не е заявено в подаденото заявление, искане и др., заявената aдминистративна услуга  от предоставените към момента  комплексни услуги, се получава в Центъра за административно обслужване на Общината.

С въвеждането на I етап  на комплексното административно обслужване се цели за част от административните услуги, извършвани от Община Нова Загора, да се даде възможност на гражданите за заявяване, плащане и получаване, без да е необходимо присъствието на заявителя на услугата в сградата на Общината.

Изпълнението дава възможност на първо време предоставените комплексни услуги да се заявяват от гражданите от всяко място на страната и по всяко време, без да е необходимо физическото им присъствие в сградата на общината, а резултатът да бъде получен по куриер.

Подай електронно: жалба, сигнал, запитване, заявление чрез изпращане по електронен път на адрес:
 obshtina@nova-zagora.org