Е-Услуги

Електронни услуги във връзка с изборите за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021г.:

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес;

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс);

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал.3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК);

Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1 от ИК);

Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал.2 и 3 от ИК);

Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители;

 

Общинска администрация Нова Загора предоставя електронни административни услуги чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги, раздел „Централизирано заявяване“, секция „Услуги, предоставяни от Общинска администрация“ на Държавна агенция „Електронно управление.“

Услугите, които можете да заявите:
Административни услуги „Местни данъци и такси“

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси         
                                                                                                                                                                      Информация за предоставяната услуга

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни                                                                  Информация за предоставяната услуга

9401 Данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес       Информация за предоставяната услуга

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат                                   Информация за предоставяната услуга

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца                                   Информация за предоставяната услуга

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат                                                                  Информация за предоставяната услуга

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение                                                                  Информация за предоставяната услуга

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес  Информация за предоставяната услуга

 

 

УРИ и наименование от

Административния регистър

Правно основание

Такси и срокове за

Предоставяне*

/таксите могат да бъдат заплатени и по банков път или чрез Easypay/

Лице за контакт

Обик­новена

Бърза

Експрес­на

Административни услуги „Местни данъци и такси“

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка с

Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б

 

 

2 лв. - Издава се при осъществено плащане

Информационен център - Община Нова Загора,
Бюро "Местни данъци и такси";

тел: +35945757080

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54

 

 

4 лв. - Издава се при осъществено плащане

Информационен център - Община Нова Загора,
Бюро "Местни данъци и такси";

тел: +35945757080

9401 Данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти Закон за местните данъци и такси - чл. 14;
код 448001
3,60 лв. - Издава се при осъществено плащане     

Информационен център - Община Нова Загора,
Бюро "Местни данъци и такси";

тел: +35945757080

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 23, ал. 1

3 лв. - 3 работни дни

6 лв. - 8 часа

9 лв. - 3 часа

Информационен център - Община Нова Загора,
Бюро № 5;

тел: +35945757075

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4

2 лв. - 3 работни дни

4 лв. - 8 часа

6 лв. - 3 часа

Информационен център - Община Нова Загора,
Бюро № 5;

тел: +35945757075

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

акон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 14

4 лв. - 3 работни дни

8 лв. - 8 часа

12 лв. - 3 часа

Информационен център - Община Нова Загора,
Бюро № 5;

тел: +35945757075

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Закон за граждан­ската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4

2 лв. - 3 дни

4 лв. - 8 часа

6 лв. - 3 часа

Информационен център - Община Нова Загора,
Бюро № 5;

тел: +35945757075

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и ми­нистъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 13

4 лв. - 3 работни дни

8 лв. - 8 часа

12 лв. - 3 часа

Информационен център - Община Нова Загора,
Бюро № 5;

тел: +35945757075

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 22, ал. 1

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8

3 лв. - 3 работни дни

6 лв. - 8 часа

9 лв. - 3 часа

Информационен център - Община Нова Загора,
Бюро № 5;

тел: +35945757075

*Срокът за изготвяне на услугата започва да тече при осъществена транзакция