Местни данъци и такси

Местните данъци и такси към Нова Загора вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

  

 

 

 

14 АПРИЛ 2015г. - СЪОБЩЕНИЕ

На основание Решение № 67/27.06.2014 г. по Административно дело  № 3/2014 г. по описа на Административен съд гр. Сливен, потвърдено с Решение № 4064/09.04.2015 г. по адм. дело № 10786/2014 г. по описа на Върховния административен съд, Община Нова Загора съобщава, че заинтересованите лица, които са платили такса за битови отпадъци за  2014 и 2015 г., считано от датата на влизане в сила на решението по адм. дело № 10786/2014 г. на ВАС могат да подадат искане /по образец/ по реда на чл. 129 от ДОПК за възстановяване или прихващане на онази част от таксата за битови отпадъци, която е недължимо платена, съгласно цитираните по горе решения на съда.

Списък на физически и юридически лица, освободени от такса битови отпадъци за 2020 г.

Плащания

Проверка на дължими суми за 2020 година

Съобщения

Формуляри