Общински съвет Нова Загора проведе 57-то си заседание

 Петдесет и седмото заседание на Общински съвет Нова Загора се проведе на  28 юли 2015 г. Основен въпрос в дневния ред бе предложението относно искане а безвъзмездно придобиване в собственост  на Община Нова Загора на движими вещи и недвижими имоти – държавна собственост, предоставени на Професионална гимназия по селско стопанство „Д-р Иван Пашов“, гр. Нова Загора, свързано с промяната на статута му от държавно в общинско училище.

Дебати предизвика точката, засягаща кандидатстването за авансово финансиране чрез сметки и кодове на СЕБРА на Националния фонд, по реда на ДДС № 6/03.09.2011г., свързано с реализацията на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза“ изпълняван по ОП „Околна среда“.

След станалите разисквания внесените предложения бяха подкрепени от общинските съветници и заседанието беше закрито.