Общинското ръководство ще кандидатства с нови проекти за саниране на многофамилни жилищни сгради

През изминалата 2014 г. общинското ръководство предприе активна кампания за подготовка на проекти за саниране на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПМЖС).  Едни от приоритетите на политиката на Община Нова Загора са използването на различните възможности за кандидатстване с проекти, финансирани с европейски средства, както и реализирането на проекти, насочени към постигането на по-добра енергийна ефективност на сгради на територията на общината. Отварянето на възможността да се кандидатства по НПЕЕМЖС мотивира много от собствениците на етажна собственост да  регистрират свои сдружения и с подкрепата на общинска администрация да подадат Заявления за финансиране. В резултат към момента са подписани 10 тристранни договора за целево финансиране между Община Нова Загора, Българска банка за развитие и областния управител на Област Сливен.
Поради големия интерес от страна на собствениците на многофамилни жилищни сгради, общинското ръководство предвижда да кандидатства и по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.  Със  Заповед № РД-02-36-452 на 31 август тази година заместник-министърът на Регионалното развитие и благоустройството одобри Насоки за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. По процедурата има отпуснат финансов ресурс и за нашата община, като 50 % от средствата са предназначени за многофамилни жилищни сгради. Има известна промяна по отношение на допустимостта на сградите, в сравнение с НПЕЕМЖС, като се дава възможност освен собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да кандидатстват и собственици на еднофамилни жилищни сгради, които са социално слаби и са получавали помощи за отопление. Както досега, Община Нова Загора ще окаже пълно съдействие на собствениците. Във връзка с подбора на сгради за кандидатстване, то ще организира информационна кампания за популяризирането на възможностите на програмата.