Стартира рехабилитация на железопътната инфраструктура по линията Пловдив - Бургас

На 25 август кметът на община Нова Загора – Николай Грозев присъства на официалното публично представяне на стартиращите строителни дейности на обект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора“. Събитието се състоя в град Нова Загора и бе открито от генералния директор на ДП НКЖИ - инж. Минчо Ламбрев. Сред официалните лица бяха и : областният управител на гр. Сливен – Димитър Сяров, областният управител на град Стара Загора – Георги Ранов, заместник - кметът на община Нова Загора – Светла Стоянова, представители на изпълнителя по проекта, представители на регионалните средства за масово осведомяване и др.
Проектът ще допринесе за намаляване времето за пътуване на товарните и пътническите влакове, съответно с 31 минути и с 40 минути. Реализацията на проекта ще осигури пълна техническа хармонизация с бъдещото трасе от София до Пловдив, а също така и с трасето от турската граница до Истанбул. Основна цел е след извършване на рехабилитация на участъците по железопътната линия Пловдив – Бургас да се възстановят, ремонтират и модернизират две тягови подстaнции - ТПС Стара и Нова Загора.
Изпълнението на обекта се осъществява със съфинансиране от Кохезионен фонд на ЕС, чрез ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г. и ще  постигне надеждност  за не по-малко от 30 години общ жизнен цикъл, отговарящ на действащите европейски и национални стандарти.