Публично оповестен конкурс на един етап за продажба на 56 674 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лева за всеки, представляващи 100% /сто/ процента от капитала на МБАЛ „Света Петка Българка“ ЕООД, гр. Нова Загора

Решение №669 от Протокол №44/20.09.2018 г. на заседание на Общински съвет - Нова Загора

Образец №1 - Заявление за участие в публично оповестен конкурс за продажба на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора

Образец №2 - Декларация за запознаване с конкурсната документация и приемане на условията на приватизационната сделка

Образец №3 - Декларация по чл. 7, ал. 2 от ЗПСК 

Образец №4 - Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна

Образец №5 - Инвестиционно предложение за участие в публично оповестен конкурс за продажба на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора

Образец №6 - Ценово предложение за участие в публично оповестен конкурс за продажба на дяловото участие на Община Нова Загора в капитала на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора

Образец №7 - Декларация по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Конкурсна документация за участие в публично оповестен конкурс на един етап за продажба на 56 674 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лева за всеки, представляващи 100% /сто/ процента от капитала на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора