„Подкрепа за децата в конфликт със закона, децата в риск и техните семейства”

Проект „Подкрепа за децата в конфликт със закона, децата в риск и техните семейства”

Договор за финансиране № 309/28.05.2014 г.

Проектът се изпълнява в партньорство между УНИЦЕФ, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, агенция за социално подпомагане, Област Сливен и Община Нова Загора.
Община Нова Загора участва като част от една от трите пилотни области на работа за УНИЦЕФ.
Проектът е насочен към създаване на Център за обществена подкрепа, който да предоставя следните услуги: предотвратяване на раздялата на децата с техните семейства, превенция на насилието и отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Тип на публикацията: