„Нови възможности за грижа”

 „Нови възможности за грижа”
ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

схема № BG 005М90Р001-2.2015.001 „Нови алтернативи”

Целта на проекта е предоставянето на услуги в семейна среда на основата на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”, въведен със схема № BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, след приключването й. Община Нова Загора е партньор, а Агенция за социално подпомагане е водеща организация. Услугата се предоставя за хора с увреждания в невъзможност да се грижат сами за себе си.
Проектът стартира с подписването на Партньорско споразумение № BG05-2002-1/24.03.2015 г. Одобрени са 48 потребители на социалната услуга и 44 лични асистенти.

Тип на публикацията: