Община Нова Загора подписа първият си договор по проект „Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82"


Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

На 6 април 2020 г. Община Нова Загора подписа първият си договор № BG06RDNP001-19.164-0003-С01/06.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.164 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С него ще се финансират дейностите по проект № BG06RDNP001-19.164-0003-C01 „Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора”. Общият размер на проектното предложение е в размер на 504 905,18 лв., от които 347 200,11 лв. са част от европейско съфинансиране, 38 577,79 лв. – от национално и 119 127,28 лв. от собствено финансиране.
Проектът предвижда  изграждането на спортен комплекс за тенис в централната част на град Нова Загора, състоящ се от три игрища за тенис за учебно - тренировъчна дейност и спомагателна спортна сграда с трибуни за наблюдение. С изпълнението му ще се подобри спортната инфраструктура на територията на града и ще се стимулира развитието на физическото възпитание и спорта при хората от всички възрастови групи.
“Този документ е създаден в рамките на Договор № BG06RDNP001-19.164-0003-С01/06.04.2020 г. по Проект BG06RDNP001-19.164-0003-C01 „Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”.