Община Нова Загора изпълнява проект "Патронажна грижа в община Нова Загора"

                                                       

 

 

В община Нова Загора бе идентифицирана голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната.
В отговор на това бе разработен, подаден и одобрен проект BG05M9OP001-2.101-0124 “Патронажна грижа в община Нова Загора”, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на проекта е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора на територията на община Нова Загора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.
По проекта е създаден Диспечерски център, в който са назначени един координатор дейности /диспечер/, един шофьор и 32 домашни помощници.  
Ще се предоставят следните услуги: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със техни средства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
Потребители по проекта могат да бъдат: възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, и хора, които са поставени под карантина от здравните власти.
Желаещите, да ползват някоя от услугите могат да се свържат с Диспечерския център към Община Нова Загора на тел: 0885/885590.
Продължителността на проекта е до 31.12.2020 г., като той е на стойност 199 470, 00 лв.