Проведе се 9-то заседание на Общински съвет - Нова Загора

Днес /18 юни/ Общински съвет - Нова Загора проведе своето девето заседание. Предварителният дневен ред обхващаше 21 точки, но допълнително бяха внесени още 4 точки. В хода на заседанието местните парламентаристи одобриха Предложението за одобряване на вътрешни компенсаторни промени по бюджета на Община Нова Загора и Списъка за капиталови разходи за 2020г. При спокоен и конструктивен диалог бяха гласувани и всички други точки от дневния ред. След което, след дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет - Нова Загора Георги Николов закри заседанието.