Уведомление за изготвен проект на общ админ. акт - План-сметка за необх. ср-ва за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г.

Уведомление за изготвен проект на общ административен акт - План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Нова Загора през 2021 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. ТУК