На основание чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование е обявен конкурс за длъжността "директор" - по една щатна бройка