Проведе се 16-то заседание на Общински съвет - Нова Загора

На 17 декември се проведе поредното 16-то заседание на местните парламентаристи. Към първоначално предложения дневен ред от дванадесет точки беше добавена още 1, във връзка с депозирано искане за оттегляне от длъжност на заместник-председателя на Общински съвет Андония Спасова. Заявеното от нейна страна желание бе удовлетворено,  като на последвалото гласуване за нов заместник-председател бе избрана Пенка Калина – Колева.
В хода на заседанието бе обсъдено и прието Предложението за приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Нова Загора, Предложението за изменение на бюджета, списъка за капиталови разходи и сметки за СЕС на Община Нова Загора за 2020 г., Предложението за приемане на Решение за определяне на дейностите по предоставяне на „Топъл обяд” от Община Нова Загора като местна дейност по смисъла на Закона за публични финанси и др.
След предоставената възможност за питания, декларации и обръщения, председателят Маргарит Тодоров закри заседанието.