Нова Загора е включена в годишния график на Мобилните автоматични станции за измерване качеството на атмосферния въздух

По настояване на кмета на Общината - Николай Грозев, град Нова Загора е включен в годишния график на Мобилните автоматични станции за измерване качеството на атмосферния въздух на Изпълнителна агенция по околна среда - гр. София, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Договорено е през 2021 г. да бъдат извършени четири имисионни обследвания, равномерно разпределени в рамките на календарната година. Продължителността на измерванията ще бъде не по-малко от 13 денонощия. Показателите, които ще се контролират са: въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици, сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди, както и стандартният набор от метеорологични параметри (температура на въздуха, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, влажност на въздуха и слънчево греене).
Община Нова Загора обезпечава цялостното функциониране на мобилната автоматична станция и ще бъде информирана за резултатите на извършеното обследване на качеството на атмосферния въздух. Първото от четирите имисионни обследвания стартира от 4 февруари, като мобилната автоматична станция е ситуирана в жилищната част на Нова Загора, най-близко находяща се до южната индустриална зона на града.