Проект за развитие на селските райони 2014-2020 г. "Обреден дом в гробищен парк, находящ се в ПИ с идентификатор 51809.507.2509 по Кадастралната карта на град Нова Загора, ул. "Петко Енев"


Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

На 15.02.2021г. между Държавен фонд „Земеделие“, Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ и Община Нова Загора се подписа договор № BG06RDNP001-19.164-0005-С01/15.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.164 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С него ще се финансират дейностите по проект № BG06RDNP001-19.164-0005-C01 „Обреден дом в гробищен парк, находящ се в ПИ с идентификатор 51809.507.2509 по Кадастралната карта на град Нова Загора, ул. „Петко Енев“. Общият размер на проектното предложение е в размер на 258 494,87 лв., от които 232 645,38 лв. европейско съфинансиране, 25 849,49 лв. – национално.
Проектното предложение предвижда изграждането на нов Обреден дом в градския гробищен парк. Планираните дейности включват: обособяването на сграда на един етаж, в която ще се извършват траурни ритуали, и следните помощни помещения в нея: два административни офиса, стая за работника, складово помещение, стая за охрана и тоалетна с умивалник, съобразно всички санитарно-хигиенни изисквания. Предвижда се специален наклон до главния вход на обекта за осигуряване безпрепятствен достъп за хора с увреждания. С изпълнението на проекта ще се осигурят по-добри условия за достъп до обществени обекти на територията на Местната инициативна група - Нова Загора и ще се повиши нивото на жизнения стандарт.  

“Този документ е създаден в рамките на Договор № BG06RDNP001-19.164-0005-С01/15.02.2021 г. по Проект BG06RDNP001-19.164-0005-C01 „Обреден дом в гробищен парк, находящ се в ПИ с идентификатор 51809.507.2509 по Кадастралната карта на град Нова Загора, ул. „Петко Енев ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”.