Проект за "Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на град Нова Загора"


Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

На 15.02.2021г. между Държавен фонд „Земеделие“, Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ и Община Нова Загора се подписа договор № BG06RDNP001-19.164-0007-С01/15.03.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.164 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за бенефициенти, възложители по ЗОП по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С него ще се финансират дейностите по проект № BG06RDNP001-19.164-0007 „Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на град Нова Загора”.
Общият размер на проектното предложение е в размер на 132 534,70 лв., от които 119 281,23 европейско финансиране, а 13 253,47 - национално. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора.
Целта на проектното предложение е повишаване на контрола, опазването на реда и собствеността на новозагорци. Видеонаблюдението ще бъде част от системата за сигурност на общината, с осигурен пълен достъп на органите на МВР - Нова Загора. Реализирането на проектното предложение ще допринесе за повишаване разкриването на по-голям брой нарушения и оптимизиране сигурността на хората. Предвижда се монтирането на 63 камери в града, които ще следят движението на всички входове и изходи на населеното място. За по-голяма безопасност, съоръжения за наблюдения ще бъдат поставени около всички училища, детски градини, детски и спортни площадки, паркинги, възлови кръстовища, игрални зали, парк „Мария Роза“, градски парк, ж.п. гара, градски стадион, междублокови пространства, гробищен парк и други уязвими места на територията на град Нова Загора.

„Този документ е създаден в рамките на Договор № BG06RDNP001-19.164-0007-С01/15.02.2021 г. по проект № BG06RDNP001-19.164-0007 „Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на град Нова Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”.