Проведе се 19то заседание на Общински съвет - Нова Загора

Тридесет и девет предложения съдържаше Дневният ред на Общинския съвет в Нова Загора за 19-то редовно заседание. То се проведе на 25 февруари в заседателната зала на Община Нова Загора. Местните парламентаристи разгледаха и гласуваха: Предложение за приемане на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Нова Загора, Предложение за актуализация на Бюджет „Местни дейности” и списъка за капиталови разходи на Община Нова Заора за 2021 г., Предложение за приемане на доклад за състоянието на системата за финансово управление и контрол за 2020 г. на МБАЛ „Света Петка Българска” ЕООД и Предложение за приемане на Доклад за състоянието на системата за финансово управление и контрол за 2020г. в „Общински пазари – НЗ” ЕООД. Прието бе Предложението за определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собствени или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2021/2022г., както и Предложението за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Нова Загора.
Общинските съветници дадоха съгласие за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Патронажна грижа + в Община Нова Загора”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г„ процедура BG05M90P001-6.002 “Патронажна грижа +”.