Проведе се 20-тото заседание на ОбС - Нова Загора

Двадесето заседание на Общински съвет – Нова Загора се проведе на 18 март от 9:00 часа. То се състоя при спазване на всички въведени противоепидемични мерки и санитарно-хигиенни изисквания. В предварителния дневен ред на днешната сесия бяха включени 15 точки и внесена 1 допълнителна. На гласуване бяха подложени и одобрени Предложението за одобряване на Бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности и бюджетната прогноза на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора за периода 2022-2024; Предложението за приемане на План за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021 – 2027 г. и Програма за реализацията на плана и Предложението за одобряване на годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2020 г. на Общински план за развитие на Община Нова Загора. Прието бе и Предложението за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Благоустрояване на парк „Мария Роза“, гр. Нова Загора по процедура за прием на проектни предложения „МИГ – Нова Загора_М 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, както и Предложението за възлагане на услугата „Патронажна грижа”, като услуга от общ икономически интерес, по проект „Патронажна грижа + в община Нова Загора”.
След изчерпване на точките в дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет - Нова Загора Маргарит Тодоров закри заседанието.