Общински съвет - Нова Загора проведе 21-во извънредно заседание

На 31 март 2021 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Нова Загора  се проведе 21-то извънредно заседание на Общинския съвет. Проектът за Дневен ред включваше само една точка за разглеждане – избор на представител на Община Нова Загора и съгласуване на позицията му в заседанието на Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 02.04.2021 г. С оглед важността на решението, касаещо не само дейността на ВиК дружеството, но и  реализацията на важен за областта и общината европейски проект, заседанието бе свикано извънредно. Гости на заседанието бяха Чавдар Божурски - областен управител на Област Сливен, Севдалин Рашев – управител и Мариана Велева – юрист на „ВиК” ООД, гр. Сливен.
В хода на станалите разисквания неколкократно бе подчертана важността на положителното становище на общинските съветници по предложението, с цел даване ход на инвестиции за над 25 млн. лв. в община Нова Загора. В тази връзка, постъпилото предложение от председателя на Общински съвет г-н Тодоров  беше избраният представител в лицето на Георги Николов да подкрепи исканията на ВиК – Сливен ООД за увеличаване капитала на дружеството. Мотивът за това е необходимостта от погасяване на всички просрочени задължения на дружеството към държавата, след което успешно може да стартира изпълнението на европейския проект за осигуряване на средства за рехабилитация на водопреносната и канализационната мрежа в областта.
Важното за привличането на инвестиции и средства за Община Нова Загора решение беше прието с 19 гласа „За”. Против и въздържали се бяха Кремена Петрова от „Демократична България” и съветниците на БСП, с което те не подкрепиха реализацията на европейския проект за ВиК сектора.
След дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет – Нова Загора Маргарит Тодоров закри заседанието.