Проведе се 21-то заседание на ОбС - Нова Загора

На 28 април Общински съвет - Нова Загора проведе двадесет и първото си заседание. В предварителния дневен ред бяха включени 21 точки, като допълнително бяха внесени още 3 точки.
На сесията бяха разгледани и приети: Отчетът за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното изпълнение; Отчетът за изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора за 2020 г.; Докладите на читалищата за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмите за 2020 г. и изразходваните от бюджета средства. Одобрени бяха Предложение за изменение на бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2021 г. и Предложение относно утвърждаване на одобрените заявления и определяне размера на отпуснатата сума по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора.
След изчерпване на дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет Нова Загора – Маргарит Тодоров закри заседанието.