Проведе се 23-то заседание на ОбС - Нова Загора

На 20 май Общински съвет - Нова Загора проведе двадесет и третото си заседание. След направените обсъждания, всички включени в предварителния дневен ред 7 точки, както и допълнително внесените още 2 точки, бяха приети.
В хода на заседанието бяха обсъдени и приети:  Предложението за изменение на Решение №6/29.11.2019г. на Общински съвет Нова Загора за структурата и общата численост на общинска администрацията, финансирани с местни приходи, Предложението за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имот, общинска собственост, необходим за изграждането  на ”национален обект „рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас, Фаза 2”, Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане  на надлези/подлези за ЖП участък Пловдив-Бургас”.  Местните парламентаристи приеха отчета за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и упълномощиха Василена Костадинова за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД, гр. Сливен, което ще се проведе на 4 юни 2021 г.
Председателят на Общински съвет - Нова Загора Маргарит Тодоров закри заседанието, след изчерпване на дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации.