И ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТА BG05FMOP001-5.001-0128-C02 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“

 
И ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТА BG05FMOP001-5.001-0128-C02 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“
 

Проектът „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Нова Загора” стартира на 04.01.2021г. и подсигурява предоставянето на топъл обяд на най-нуждаещи се и уязвими лица при спазване на всички противоепидемични мерки, включително да се доставя храната до дома на потребителите. От стартирането до този момент трапезарията работи на пълен капацитет, като всеки работен ден 190 лица получават топъл /обяд супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт/. Гарантирана е топла и здравословна храна в условията  на пандемията от COVID-19 на лица с висок риск на бедност, които не могат  да си позволят пълноценна и разнообразна храна.
За дейността приготвяне на топъл обяд е избран доставчик- Кооперация „Меркурий -12“, а разноса се осъществява от  Домашен социален патронаж към община Нова Загора.
Проектът е удължен до 30 септември 2021 г. и в тази връзка продължава  приема на заявления. Всеки кандидат  трябва да представи попълнено Приложение № 2  Заявление – декларация и Приложение № 20 Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице.
Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане".
За повече информация може да се свържете с нас на телефон: 0887399945, Соня Петрова.
По проекта се предоставят и съпътстващи услуги: индивидуално консултиране и съдействие за ползване на социални и/или административни услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и индивидуално консултиране в отговор на конкретни нужди и проблеми на потребителите.
Общата сума на допустимите разходи по реализираните дейности възлиза на 95 418 лв.
    Проектът „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Нова Загора” се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

 „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица. Община Нова Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или  на Агенция за социално подпомагане.”