103 души в община Нова Загора получават патронажни грижи в дома си по проект BG05M9OP001-6.002-0081-C01 "Патронажна грижа + в община Нова Загора"

 

 

Два месеца след стартирането на проект BG05M9OP001-6.002-0081-C01 "Патронажна грижа + в община Нова Загора" 103 потребители от град Нова Загора и селата Асеновец, Кортен, Загорци, Съдийско поле, Каменово, Млекарево, Коньово, Съдиево, Пет  могили, Любенец и Новоселец вече получават мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
Почасовите услуги се предоставят от социален работник, шофьор, медицинска сестра и рехабилитатор и 18 домашни помощници, като на разположение на потребителите и персонала ще има и психолог, който ще оказва психологическа подкрепа и консултиране, съобразно идентифицираната нужда.
Здравно-социалните услуги се предоставят без да се заплаща такса от потребителите, като приемът на документи от желаещи да ползват услугата „Патронажна грижа“ продължава и към настоящия момент. Попълнените и окомплектовани с необходимите приложения заявления се приемат всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч. в отдел “ОМДСЗСП”, на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24-ти май“ № 2. Членовете на Екипа по организация и управление на проекта са на разположение на гражданите за консултации и съдействие.
Междувременно стартираха дейностите по Направление II на проекта „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, където предстоят да бъдат назначени 14 лица за изпълнението на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, държавно делегирана дейност на територията на община Нова Загора.
Социалните услуги вече  разполагат  и с бактерицидни лампи за дезинфекция на въздуха, закупени по проекта, които пречистват въздуха с UV светлина  и  унищожават всички вируси, бактерии и микроорганизми в помещенията.
На всички лица, назначени да изпълняват дейности по проекта е направено тестване за COVID-19, с цел гарантиране на сигурност и спокойствие за обслужваните потребители.
Бюджетът на проекта е в размер на 395 356,71 лева, като той се реализира за срок от 14 месеца, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-6.002-0081-C01 “Патронажна грижа + в община Нова Загора”, финансиран

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.