Проведе се 25-то редовно заседание на Общински съвет - Нова Загора

Днес /22.07.2021 г./ се проведе 25-то редовно заседание на ОбС – Нова Загора.
Сред предложенията, предизвикали разгорещени дебати, беше точката с предложение от ДП "Национална кампания железопътна инфраструктура" за предоставяне на имот публична държавна собственост за стопанисване и управление от Община Нова Загора. В разискванията, съветниците се обединиха около тезата, че подобна стъпка е нецелесъобразна и финансово необоснована. Предоставянето на част от настоящата сграда на жп гара с размери 11,22 м и 13,28 м би довело само до допълнителни разходи от Общинския бюджет. Още повече, че в предложението на ДП „НКЖИ“ ясно се казва, че те ще продължат с инвестиционните си намерения и ще изградят ново приемно здание и същевременно считат, че гражданството е подведено с представянето на невярна информация за характеристиките на сградата.
На заседанието беше съгласувана и позицията на представител на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по ВиК, относно предложението за съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на ВиК – Сливен за периода 2022 – 2026 г. По предложение на съветниците, за представител беше определена Нина Генчева – зам.-кмет на Община Нова Загора, като позицията ѝ следва да е „ПРОТИВ“ направените предложения, тъй като подкрепата на предложението ще е в ущърб за жителите на общината.
Останалите точки не предизвикаха съществени разисквания и след приемането им заседанието беше закрито от председателя на ОбС – Нова Загора Маргарит Тодоров.