Проведе се трето заседание на Общински съвет Нова Загора

На 3 декември Общински съвет Нова Загора проведе своето трето заседание. В предварително обявения дневен ред бяха включени 16 точки, като допълнително бяха добавени още 7 точки. Беше извършена актуализация на бюджет „местни дейности”, бюджет „държавни дейности” и списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2015 г.
Приета бе стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора за периода 2016-2019 г. По време на заседанието бяха избрани представители на Общински съвет Нова Загора в Областния съвет за развитие и в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, както и двама общински съветници за членове на общинската експертна комисия по въпросите на спорта. Определен бе и представител на Община Нова Загора в общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия”, обслужвана от „В и К Сливен” ООД.
След изчерпване на точките в дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет Нова Загора г-н Георги Николов закри заседанието.