Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на Община Нова Загора

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване,  за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на Община Нова Загора.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@nova-zagora.org.