Ще се проведе „Първа копка” по Проект № BG16RFOP001-2.003-0009 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора", по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0009-C01/01.10.2020 г.

      

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020

Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 19.05.2022 г. от 09:30 часа пред жилищна сграда с административен адрес ул. "Васил Левски" № 43, гр. Нова Загора, ще се проведе официална церемония „Първа копка” по Проект № BG16RFOP001-2.003-0009 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора", по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0009-C01/01.10.2020 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони -3”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.
Община Нова Загора, възложител по проекта, отправя покана за присъствие към всички заинтересовани страни.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.003-0009 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.