Община Нова Загора с първа копка по проект за Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора"

                              

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 19.05.2022 г. от 09:30 ч. се проведе официална церемония „Първа копка” по Проект№ BG16RFOP001-2.003-0009 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора" по Договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0009-C01/01.10.2020 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Събитието се проведе на адрес ул. "Васил Левски" № 43, гр. Нова Загора. На него присъстваха заместник-кметът на Община Нова Загора - г-жа Нина Генчева; началник отдел „ТСУ КС“  - инж. Пламен Юнгарев и представители на фирмата изпълнител за „Инженеринг за въвеждане на мерките за енергийна ефективност на бл.43, ул. „Васил Левски“, гр. Нова Загора“ „КИМ-2002“ ЕООД; г-жа Стоянка Вълчева – Колева, председател на „Сдружението на собственици на етажна собственост улица "Васил Левски" № 43, гр. Нова Загора“. Проявата беше уважена и от живущи на трите многофамилни жилищни сгради, включени в настоящия проект.
 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.003-0009 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.