Удължават се дейностите по проект BG05M9OP001-6.002-0081-C01 "Патронажна грижа + в община Нова Загора"

С шест месеца се удължават дейностите по проект BG05M9OP001-6.002-0081-C01 "Патронажна грижа + в община Нова Загора"

Община Нова Загора сключи допълнително споразумение № 1 към Договор BG05M9OP001-6.002-0081-C01 "Патронажна грижа+ в община Нова Загора", с което срокът  за  предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19 се удължава с още 6 месеца, считано от 21.05.2022 г., и така общата продължителност на проекта става 20 месеца.
Към настоящия момент патронажна грижа са получили над 150 души от град Нова Загора и селата от общината. Мобилната интегрирана здравно-социална услуга се предоставя от 19 домашни помощници, социален работник, шофьор, медицинска сестра и рехабилитатор.
Приемът на документи от желаещи да ползват услугата „Патронажна грижа“ е постоянен, като попълнените и окомплектовани с необходимите приложения заявления се приемат всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч. в отдел “ОМДСЗСП”, на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24-ти май“ № 2. Членовете на Екипа по организация и управление на проекта са на разположение на гражданите за консултации и съдействие.
Съгласно сключеното споразумение ще продължи също така и подкрепата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, на територията на общината.
Бюджетът на проект BG05M9OP001-6.002-0081-C01 "Патронажна грижа + в община Нова Загора" е в размер на 395 356,71 лева, като Управляващият орган отпуска допълнително средства в размер на 197 678.36 лв. по процедура „Патронажна грижа+“ - Компонент 2, с които ще бъдат обезпечени дейностите по проекта до неговото приключване в края на 2022 г.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-6.002-0081-C01 “Патронажна грижа + в община Нова Загора”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд