Проведе се 40-то заседание на Общински съвет - Нова Загора

На 28 юли се проведе 40-то заседание на Общински съвет - Нова Загора. В неговото начало Общинското ръководство и общинските съветници използваха възможността да поздравят своя колега Стоян Петров, станал татко за втори път. Удоволствието да връчи специален подарък за малката Поли имаше кметът на общината Галя Захариева, която пожела здраве и щастливо детство на красивата принцеса и благоденствие на цялото семейство. След което председателят Бояна Гидикова обяви първоначалния дневен ред от 18 точки, към които бяха добавени още 4 точки допълнително. Приет бе отчет за дейността на Общински съвет за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. и бе гласувана актуализация на Бюджета на Община Нова Загора за 2022 г., с което се разрешава финансиране и изграждане на отоплителната система на МБАЛ „Св. Петка Българска“.
Местните парламентаристи одобриха и предложение, относно възстановяване на средства от РИОСВ от отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и предложение за определяне на условия за отдаване под наем на обект „Общински хали“, включен в капитала на „Общински пазари – Н. З.“ ЕООД, чрез преговори с потенциални наематели. Упълномощен бе представител на Община Нова Загора в „Дружество за заетост и структурно развитие – Нова Загора“ ООД. Бяха дадени одобрения за задание и даване на разрешения за изработване на проект за Подробен устройствен план в землищата на селата Богданово, Бял кладенец и Езеро.
На днешното заседание на Общински съвет Нова Загора присъстваха председателят на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ЕООД инж. Петър Митев и управителят на „Вик-Сливен“ ЕООД инж. Севдалин Рашев. Те отговориха на актуални въпроси, зададени им от местните парламентаристи, след което Общински съвет Нова Загора упълномощи представител в извънредно Общо събрание на „ВиК – Сливен“ ООД, което ще се проведе на 29 юли 2022 г. Гласувана бе позицията на Община Нова Загора на предстоящото събрание.
След предоставената възможност за питания, обръщения и декларации председателят Бояна Гидикова закри заседанието.