През 2023 година Община Нова Загора продължава да предоставя топъл обяд на 190 потребители

Община Нова Загора продължава да предоставя топъл обяд по проект „Топъл обяд в Община Нова Загора” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+).
Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014 – 2020 и се реализира в съответствие с конкретната цел на Програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.
Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.
По проекта се предоставя топъл обяд всеки работен ден на 190 лица от гр. Нова Загора и населени места от общината, които отговарят на критериите за допустимост на целевите групи. Потребителите на топъл обяд получават супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт=
Целева група за предоставяне на топъл обяд са:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане - Нова Загора.
До момента 200 лица са преминали през услугата топъл обяд, като потребителите са от гр. Нова Загора и  от  24 села в общината.
Цел на проекта: Да се намали броят на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни с оглед преодоляване на основно материално лишение като се осигури безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица, включително деца, и подпомогне социалното им приобщаване.
По проекта се предоставят и съпътстващи услуги: индивидуално или групово консултиране и съдействие за ползване на социални и/или административни услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, индивидуално консултиране в отговор на конкретни нужди и проблеми на потребителите,  както и повишаване информираността на хората, относно безпрецедентните изменения в световния климат, как те пагубно влияят върху природата и качеството на живот  на хората.

Начало на проекта: 01.10.2022 г.
Край: 28.02.2023 г.
Стойност: 72 084,48 лв.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица. Община Нова Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или  на Агенция за социално подпомагане.”