Общински Съвет Нова Загора проведе своето 47-мо заседание

На 18 януари, в залата на Общински съвет Нова Загора се събраха представителите на местния парламент за първи път през 2023 г.
В началото на 47-мото редовно заседание беше направено предложение към дневния ред да бъде добавена точка във връзка с изработване и поставяне на паметна плоча с името на Никола Койчев на източната фасада на Исторически музей Нова Загора. Председателят на Постоянната комисия по култура, образование и вероизповедания (ПККОВ) Андония Спасова изказа становище, че не е необходимо точката да бъде включена, тъй като е обсъждано подобно предложение в Комисията (ПККОВ).
Заедно с главния архитект и с екипа на музея, вече е изготвен проект на паметния знак, с който да се почете делото на Никола Койчев. Проектът е готов, уточнена е и датата на откриването й – на 1 август 2023 г.
Гласуваният дневен ред включи 14 точки. Общинските съветници приеха с мнозинство всички предложения по тях.
На своето 47-мо заседание Общински съвет Нова Загора прие: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г.; Решение да бъде продължена дейността на „Общински пазари – Н. З.“ ЕООД; Решение за възлагане услугата „Грижа в дома” като услуга от общ икономически интерес по проект „Грижа в дома - община Нова Загора”, както и други решения, свързани с текущата работа на общинска администрация и дейностите и услугите, предоставяни от Общината.
Задълбочен дебат предизвика обсъждането на Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Сливен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022 – 2026 г.