Кампания за плащане на местни данъци и такса за битови отпадъци

В община Нова Загора тече кампания за плащане на местни данъци и такса за битови отпадъци. Сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци са: първа вноска - до 30 юни и втора вноска - до 31 октомври на настоящата година. Предплатилите годишния размер на задълженията в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 процента.
За размера на дължимия данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци собствениците ще получат печатно уведомление в законоустановения срок – до м. март, за което Община Нова Загора има сключен договор с „Български пощи” АД. Информация за задълженията на граждани и фирми може да бъде получена и по електронен път, от сайта на Община Нова Загора, в раздел „Местни данъци и такси”- ,„Проверка на дължими суми за 2016 г.”. Дължимите суми могат да бъдат внесени на касите на „Местни данъци и такси” в Центъра за информационно обслужване на Община Нова Загора, с пощенски запис и по банков път.
Общинска администрация призовава за активност и отговорност към един от основните приходоизточници, а именно местните данъци и такси.