Проведе се публична дискусия относно изготвения Анализ на потребностите от социални услуги в община Нова Загора

На 22 март от 11.00 часа в зала № 32 на Община Нова Загора се проведе публична дискусия относно изготвен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет.
Дискусията бе открита от г-жа Галя Захариева – кмет на Община Нова Загора, която благодари на служителите от Общинска администрация, ангажирани с изготвянето на Анализа и Предложението.
На срещата присъстваха: Евелина Аврамова – началник отдел „Здравеопазване и социални услуги“, ръководители на социални услуги в община Нова Загора, социални работници, медии.
Пред обществеността бе представена презентация, съдържаща основните акценти в изготвения Анализ и Предложение. Съществуващите социални услуги на територията на общината ще продължат дейността си, предвижда се разкриване на нови услуги, съобразно потребностите и нуждите на населението.
Анализът на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво са на разположение на гражданите на интернет страницата на Община Нова Загора на следния линк : http://nova-zagora.org/node/5060 , като в срок до 23 март 2023 г. гражданите могат да отправят своите коментари и въпроси.