Заседание № 50/28.03.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 773а

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Предоставяне на временна финансова помощ за издръжка на Сдружение „Местна инициативна група-Нова Загора”.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 773а

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора предоставя временна финансова помощ на Сдружение „Местна инициативна група-Нова Загора”, в размер на 30 000 лв. със срок на издължаване 31.12.2023 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 774а

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2022 г. на План за интегрирано развитие на Община Нова Загора — 2021-2027 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 774а

 

На основание чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021-2027 г. за изминалата 2022 г.

 

 (Решението е прието с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 775

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабели ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 30171.98.805 по КККР в землището на с. Загорци, общ. Нова Загора" и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Загорци, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 775

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал, 5, ал. 7 и ал. 9 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабели ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 30171.98.805 по КККР в землището на с. Загорци, общ. Нова Загора".

3. Изразява предварително съгласие по чл. 193, ал. 1 от ЗУТ за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти: ПИ с идентификатор 30171.39.641 по КККР с начин на трайно ползване - за местен път, вид собственост - общинска публична, вид територия - територия на транспорта.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на обжалване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 776

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задания, даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план и за последващо изработване на ПУП-План за застрояване за ПИ 48725.15.76 и 48725.15.77 по КККР в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Кремена Петрова – КП ДБО, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 776

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. З, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 48725.15.76, с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Категория на земята: 3 и ПИ 48725.15.77 по КККР в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За летище аерогара в Предимно производствена зона и последващо изработване на ПУП-План за застрояване и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имота е „За производствено-складови дейности, включително енергопроизводство", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване -макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на обжалване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 777

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 777

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66 а от ЗОС, чл. 4 б, ал. 6 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество -Общински съвет Нова Загора приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 778

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за отстъпено възмездно право на строеж за построяване на масивен гараж №22 в имот - частна общинска собственост, с идентификатор 51809.501.6159 (УПИ I-KOO, кв. 12 по ПУП на гр. Нова Загора)

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 778

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 700,00 (седемстотин) лв. за учредяване отстъпено право на строеж за построяване на масивен гараж № 22 с площ от 18,00 кв. м, находящ се в имот с идентификатор 51809.501.6159 (УПИ I-KOO, кв. 12 по ПУП на гр. Нова Загора).

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 779

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - с идентификатор 00713.501.389 по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора (УПИ V, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец, общ. Нова Загора).

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 779

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 8580,00 лв. (осем хиляди петстотин и осемдесет) лв., без включен ДДС., за продажба на ПИ с идентификатор 00713.501.389 по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора (УПИ V, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец, общ. Нова Загора, с площ 723 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), на Теодор Пенев Стаматов, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

2. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 780

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - с идентификатор 00713.501.390 по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора (УПИ VI, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец, общ. Нова Загора)

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 780

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 8650,00 лв. (осем хиляди шестстотин и петдесет) лв., без включен ДДС., за продажба на ПИ с идентификатор 00713.501.390 по КККР на е. Асеновец, общ. Нова Загора (УПИ VI, кв. 47 по ПУП на с. Асеновец, общ. Нова Загора), с площ 729 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), на Теодор Пенев Стаматов, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

2. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

    (Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 781

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, частна общинска собственост, съставляващ ПИ, за който е отреден УПИ VI-общ., кв. 9 по ПУП на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 781

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет -Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 13 - ПИ с площ 1823 (хиляда осемстотин двадесет и три) кв. м., за който е отреден УПИ VI-общ., кв. 9 по ПУП на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора, с площ 1690 (хиляда шестстотин и деветдесет) кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”, с неуредени регулационни сметки за 3 (три) кв. м, 50 (петдесет) кв. м., 50 (петдесет) кв. м., 10 (десет) кв. м., 15 (петнадесет) кв. м., и 5 (пет) кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост №4173/07.03.2023 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на ПИ с площ 1823 (хиляда осемстотин двадесет и три) кв. м., за който е отреден УПИ VI-общ., кв. 9 по ПУП на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора, с площ 1690 (хиляда шестстотин и деветдесет) кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”, с неуредени регулационни сметки за 3 (три) кв. м, 50 (петдесет) кв. м., 50 (петдесет) кв. м., 10 (десет) кв. м., 15 (петнадесет) кв. м., и 5 (пет) кв. м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5930.00 лв. (пет хиляди деветстотин и тридесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на ПИ с площ 1823 (хиляда осемстотин двадесет и три) кв. м., за който е отреден УПИ VI-общ., кв. 9 по ПУП на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора, с площ 1690 (хиляда шестстотин и деветдесет) кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”, с неуредени регулационни сметки за 3 (три) кв. м, 50 (петдесет) кв. м., 50 (петдесет) кв. м., 10 (десет) кв. м., 15 (петнадесет) кв. м., и 5 (пет) кв. м.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 782

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ IV, кв. 50 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора, ведно с находящата се в него масивна сграда - парова централа.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 782

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 12 - УПИ IV, кв. 50 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 1470, 00 кв. м. и отреждане за „котелно помещение“, ведно е находящата се в него масивна сграда - парова централа със застроена площ 590 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 151/29.07.1999 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ IV, кв. 50 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 1470,00 кв. м. и отреждане за „котелно помещение“ ведно с находящата се в него масивна сграда - парова централа със застроена площ 590 кв. м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на размер 36 000,00 (тридесет и шест хиляди) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ IV, кв. 50 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 1470,00 кв. м. и отреждане за „котелно помещение“, ведно с находящата се в него масивна сграда - парова централа със застроена площ 590 кв. м.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 783

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Ангелина Атанасова Димитрова и Йордан Колев Димитров, чрез покупко-продажба в УПИ V-510, кв. 37 по ПУП на е. Кортен, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 783

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора, находища се в УПИ V-510, кв. 37 по ПУП на е. Кортен, представляваща 30/810 ид. ч., на Ангелина Атанасова Димитрова и Йордан Колев Димитров.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 360,00 (триста и шестдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ V-510, кв. 37 по ПУП на с. Кортен, представляваща 30/810 ид. ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобственост чрез покупко-продажба с Ангелина Атанасова Димитрова и Йордан Колев Димитров.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 784

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Златка Танева Зюмбюлева, чрез покупко-продажба в УПИ II-302, кв. 33 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 784

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора, находяща се в УПИ П-302, кв. 33 по ПУП на с. Загорци, представляваща 95/2975 ид. ч., на Златка Танева Зюмбюлева.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРНУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 335,00 (триста тридесет и пет) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ П-302, кв. 33 по ПУП на с. Загорци, представляваща 95/2975 ид. ч.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобственост чрез покупко-продажба с Златка Танева Зюмбюлева.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Загорци, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 785

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион в имот с идентификатор 51809.503.9017 (УПИ I-KOO, кв. 125 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 785

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 157 - празно място за поставяне на временен преместваем павилион с площ 40,00 кв. м, находящ се в имот с идентификатор 51809.503.9017 (УПИ I-KOO, кв. 125 по ПУП на гр. Нова Загора), АОС № 1553/06.04.2006 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион с площ от 40,00 кв. м (съгласно приложена схема), находящо се в имот с идентификатор 51809.503.9017 (УПИ I-KOO, кв. 125 по ПУП на гр. Нова Загора), за търговска дейност, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Община публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 786

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на част от поземлен имот 51809.502.7014 по КККР на гр. Нова Загора ( УПИ I, кв. 183 по ПУП на гр. Нова Загора), публична общинска собственост чрез публично оповестен конкурс.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 786

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 10 години на части от имоти публична общинска собственост, а именно четири броя празни места за поставяне на временни преместваеми павилиони с площ по 50 кв. м. за търговска дейност, находящи се в имот с идентификатор 51809.502.7014 по КККР на гр. Нова Загора, съгласно утвърдена схема от Главен архитект на община Нова Загора.

2.Общински съвет Нова Загора, определя следните условия за провеждане на публично оповестения конкурс:

2.1. Предмет на конкурса са всички обекти по т. 1, комплексно

2.2. Първоначалната годишна базисна цена за отдаване под наем за 10 годишен срок, определена съгласно решение № 41/25.01.2008 г. на Общински съвет е в размер на 28 800 лв. без вкл. ДДС. Допуска се вместо дължимата наемна цена, потенциалния наемател да предложи насрещна престация, изразяваща се в изграждане на обект и облагородяване на външно пространство в имот с идентификатор 51809.502.7014 по КККР на гр. Нова Загора, при следните задължителни условия:

а) изграждане на обект, съгласно утвърдена схема, изграден от съвременни материали по утвърден от Главен архитект на община Нова Загора проект.

б) облагородяване на външно пространство, изразяващо се в:

- изграждане на детски кът;

- изграждане на съоръжения за физическа активност;

- озеленяване.

2.3. Минимален размер на инвестиции - 300 000 лв. (триста хиляди лв.)

2.4. Максимален срок изграждане и облагородяване на имота -12 месеца от сключване на договора;

2.5. Минимален брой на откритите работни места - 12

3. Общинският съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем, след което да сключи договор за наем със спечелилия конкурса при определените условия.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 787

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за предоставяне под наем на помещение общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Клуб по спортни танци Яница - Т. А.”

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 787

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 21 от НРУРИСОС на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем на помещение - тренировъчна зара №104, находящо се в многофункционална Спортна зала „Младост”, гр. Нова Загора за нуждите на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ЯНИЦА - Т. А”, за срок от 1 /една/ година.

2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за отдаване под наем на горецитираното помещение общинска собственост със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ЯНИЦА - Т. А”, по цена определена, съгласно Решение № 1358/18.12.2014 г. на Общински съвет Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 788

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Стоян Пенев – общински съветник внесе Предложение за обявяване посмъртно на Николай Георгиев Грозев за Почетен гражданин на Община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 788

 

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и общинската администрация и в съответствие с чл.11 ал.1 от Наредбата за символите, почетните знаци и звания на община Нова Загора обявява Николай Георгиев Грозев за почетен гражданин на Община Нова Загора, за значим принос в развитието на общината.

 

 (Решението е прието с: 21 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 789

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение на Община Нова Загора за планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 789

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за планирането на социални услуги и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Одобрява Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на община Нова Загора.

2. Одобрява Предложение на Община Нова Загора за планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

 (Решението е прието с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 790

ОТ ПРОТОКОЛ № 50/28.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план в частта му за землище на село Кортен, поземлен имот № 38683.15.890 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 790

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл, 134, ал.1, т. 1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал, 6 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 38683.15.890 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята:7 в Предимно производствена зона и последващо изработване на подробен устройствен план с установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имота ще бъде „За производствени-складови дейности, включително енергопроизводство", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник" чрез Община Нова Загора до Административен съд Сливен.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)