Заседание № 51/20.04.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 791

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 791

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, 76, ал. 3 от АПК, чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет Нова Загора приема Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора (приета с Решение № 556/11.03.2003 и е променена с Реш. № 635/2003 г., Реш. № 29/29.12.2003 г., Решение № 258/28.12.2004 г., Реш.№ 268/27.01.2005 г. на ОбС, Реш.№292/15.02.2005 г., Реш. № 332/28.04.2005 г., Реш. № 498/28.12.2005 г„ Реш. № 525/31.01.2006 г., Реш. № 547/30.03.2006 г., Реш. № 53 от 15.02.2008 г., Реш.№ 83/27.03.2008 г., Реш. № 11/30.04.2008 г„ Реш. № 295/21.01.2009 г. , Реш. №498/29.01.2010 г., Реш.№ 26/29.07.2010 г., Реш. № 730/29.03.2011 г. , Реш. № 29/29.12.2011 г., Реш. № 75/09.03.2012 г., Реш. № 187/05.06.2012 г., Реш. № 486/30.10.2012 г. и Решение № 526/21.12.2012 г. , Реш. № 622/21.03.2013 г. , Реш. № 770/22.05.2013 г., Реш. № 899/29.08.2013 г.), Реш. № 1015/2012.2013 г., Решение № 1053/28.01.2014 г., Решение № 1245/30.10.2014 г., Решение № 1319/18.12.2014 г., Решение № 1363/27.01.2015 г., Решение № 1441/18.03.2015 г., Решение № 60/25.02.2016 г., в сила от 01.03.2016 г., Решение № 137/13.05.2016 г., Решение № 237/27.10.2016 г., Решение №342/27.04.2017 г., Решение № 413/19.07.2017 г., Решение № 486/22.11.2017 г., Решение № 591/30.05.2018 г. , Решение № 692/29.11.2018 г., Решение № 78/19.03.2020 г., Решение № 79/19.03.2020 г. и Решение № 108/21.04.2020 г. на Общински съвет Нова Загора, Решение № 243/17.12.2020 г. Решение № 560/14.04.2022 г., Решение № 567/31.05.2022 г. и Решение № 739/28.02.2023 г. на Общински съвет Нова Загора)

§ 1. Чл. 31а, в раздел II, глава втора се отменя.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 792

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Издаване на запис на заповед от община Нова Загора в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-151 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Сдружение „Местна инициативна група - Нова Загора“ и ДФ „Земеделие".

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 792

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10, т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора упълномощава кмета на община Нова Загора да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" в размер на 110 626,56 лв. (сто и десет хиляди, шестстотин двадесет и шест лева, петдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане за 2023 г. по Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-151 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“- на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Сдружение „Местна инициативна група - Нова Загора“. Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие".

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 793

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Предоставяне на временна финансова помощ на Сдружение „Местна инициативна група-Нова Загора“ за изпълнение на Административен договор №РД50-94/24.03.2023 г. по проект №BG06RDNP001-19.610-0028 „19.1 Помощ за изготвяне на стратегия за МИГ-Нова Загора“.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 793

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора предоставя временна финансова помощ на Сдружение „Местна инициативна група-Нова Загора”, в размер на 48 880 лв. със срок на възстановяване до пет работни дни след получаване на окончателното плащане по проекта от Разплащателната агенция. На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора предоставя временна финансова помощ на Сдружение „Местна инициативна група-Нова Загора”, в размер на 48 880 лв. със срок на възстановяване до пет работни дни след получаване на окончателното плащане по проекта от Разплащателната агенция.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 794

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на Бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и бюджетна прогноза на МБАЛ ”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2024 – 2026 г.

              Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 794

 

На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора във връзка с Решение № 70 от 27.01.2023г. на МС за бюджетната процедура за 2023 г. и в съответствие с Указания Писмо БЮ-1/10.03.2023 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2024-2026 г.

1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2024-2026 г., съгласно Приложение № 2

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                          (Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 795

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Изменение на Разчета за местни дейности и списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2023г.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становищата на всички постоянни комисии към Общински съвет – Нова Загора.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 795

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ и чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

                  1.Общински съвет - Нова Загора приема изменението на Разчета на Община Нова Загора за 2023 год., както следва:

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ

Код

по

ЕБК

Параграф по ЕБК

Увеличение лева

Намаление лева

Функция - ЖСБКСООС

 

 

 

 

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

606

51-00

189 691

 

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

606

10-30

 

189716

Др. дейности по жилищно строителство благоустрояване и регионално развитие

619

52-03

25

 

Др. дейности по жилищно строителство благоустрояване и регионално развитие

619

52-06

 

45000

Функция - Култура , спорт ,почивни дейности и религиозно дело

 

 

 

 

Спорjни бази за спорт за всички

714

52-06

45000

 

Обредни домове и зали

745

52-19

6000

 

Обредни домове и зали

745

10-15

 

6000

 

 

 

 

 

 

ОБЩО:

 

 

234716

234716

 

                 
 

                 

                  2.Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

            3.Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на община да отрази промените по

        

 

 разчета и Списъка за капиталовите разходи.

 

 

     (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                        (НЕЙЧО МИНЧЕВ)                        

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 796

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за процентно разпределение на общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Нова Загора през 2023 г.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становищата на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 796

            На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора определя процентното разпределение по видове и групи спорт за финансиране на спортните клубове през 2023 г. както следва:

1. Със 70% от общата сума се подпомага развитието на футбола в Община Нова Загора:

1.1. С 20% от сумата се стимулира детско-юношеският футбол;

1.2. С 80% от сумата се подпомагат представителни мъжки футболни отбори, участващи в първенства, администрирани от БФС.

 2. С 18% от общата сума се финансират всички спортни клубове, които отговарят на условията на гл. II от Наредбата за условията е реда за финансиране на спортните клубове в Община Нова Загора:

2.1. 60% от сумата се разпределя за развитие на спортно майсторство -състезатели, класирани от 1 до 16 място на Държавни първенства през предходната година;

2.2. 40% от сумата се разпределят за годишна издръжка на състезатели.

3. С 12% от общата -сума се подпомагат спортни клубове с местно значение или развиващи неолимпийски спортове и се стимулира развитието на социалния туризъм Община Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За и 1 глас Въздържал се )

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 797

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за присъждане на медал „Д. П. Сивков" на Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров" по повод 60-годишния юбилей на учебното заведение.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора  прочете становището на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 797

           

На основание чл. 7 от Наредбата за символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора Общински съвет - Нова Загора присъжда медал „Д. П. Сивков" на Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров" за особен принос за развитието на профилираното и професионалното образование в община Нова Загора, както и за изграждане на съвременния облик на българското училище и по случай 60 годишния юбилей на учебното заведение.

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 798

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за награждаване с медал „Д. П. Сивков" на Младен Савов Петков.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становището на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 798

           

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 7, ал. 2 от Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора, присъжда медал „Д. П. Сивков", на Младен Савов Петков - ръководител на фолклорна група „Мъжки глас", по случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и за значими творчески постижения и дългогодишно участие в сферата на културата на общинско, национално и международно ниво.

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 799

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за награждаване с медал „Д. П. Сивков" на Добринка Петрова Баджакова.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становището на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 799

 

            Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 7, ал. 1 от Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора, присъжда медал „Д. П. Сивков", на Добринка Петрова Баджакова - старши учител в Детска градина „Слънчице", по случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и за всеотдайната й и дългогодишна работа с децата .

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 800

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за награждаване с медал „Д. П. Сивков" на Таня Недева Илиева.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становището на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 800

 

            Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 7, ал. 1 от Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора, присъжда медал „Д. П. Сивков" на Таня Недева Илиева - старши учител в СУ „Иван Вазов, по случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и за всеотдайната й и дългогодишна работа и съществен принос в областта на образованието.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 801

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе предложение за награждаване с медал „Д. П. Сивков" на Мариела Христова - Манолова.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становището на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 801

           

Общински съвет Нова Загора, на основание чл. 7, ал. 2 от Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора, присъжда медал „Д. П. Сивков" на Мариела Симеонова Христова - Манолова - старши учител в СУ „Христо Ботев" по случай 24 май - Ден на славянската писменост и култура и за значими творчески постижения и дългогодишна работа и съществен принос в областта на образованието.

 

 (Решението е прието с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 802

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за доклади на председателите на читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмите за 2022 г, и изразходваните от бюджета средства.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 802

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Нова Загора приема представените доклади на председателите на читалищата на територията на община Нова Загора за осъществените дейности и изразходваните бюджетни средства по програмите им за 2022 г.

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 803

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за избиране на двама общински съветници за членове на комисията за организиране и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, съгласно Решение № 786/28.03.2023 г. на Общински съвет - Нова Загора.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становището на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 803

 

            На основание чл. 61, ал. 4 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 786/28.03.2023 г., Общински съвет – Нова Загора избира:

  1. Станимир Русев – общински съветник
  2. Щерьо Щерев – общински съветник

за членове на комисията за организиране и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на четири празни места за поставяне на временни преместваеми павилиони с площ по 50, 00 кв. м. за търговска дейност, в имот с идентификатор 51809.502.7014 по КККР на гр. Нова Загора.

           

(Решението е прието с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                        (Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 804

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.87 по КККР на с. Кортен , общ. Нова Загора.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становището на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 804

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 14 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.87 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 497 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 3928/13.11.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 38683.188.87 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 497 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1860,00 лв. (хиляда осемстотин и шестдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.87 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 497 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 805

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.75 по КККР на с. Кортен , общ. Нова Загора.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становището на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 805

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 15 - поземлен имот е идентификатор 38683.188.75 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 153 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”. Правото на собственост върху имота е удостоверено е Акт за частна общинска собственост № 3866/16.07.2019 г.

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.75 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 153 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет — Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 570,00 лв. (петстотин и седемдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.75 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 153 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

            4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 806

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовири, публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Новоселец и с. Еленово.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становището на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 806

 

            1. На основание чл. 21, ал, 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общински съвет -Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на следните язовири:

1.1. Язовир „Горен юрт" с площ 59 741 кв. м. по АОС № 4143/31.10.2022г., представляващ поземлен имот с идентификатор 52146.2.109 по Кадастралната карта в землището на с. Новоселец, община Нова Загора.

1.2 Язовир „Кавака" с площ 24 084 кв. м. по АОС № 4144/31.10.2022г., представляващ поземлен имот с идентификатори №№ 27245.217.17, 27245.10.47 и 27245.10.46 по Кадастралната карта в землището на с. Еленово, община Нова Загора.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовирите, и да сключи договори със спечелилите участници.

3. На основание чл.52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имотите да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в с. Новоселец и с. Еленово, община Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 807

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот публична общинска собственост - помещение с площ 45,00 кв. м, находящо се в сграда „Културен дом“, УПИIII, кв. 27 по ПУП на с. Любенец, общ. Нова Загора, обл. Сливен.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становището на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 807

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 158 -помещение с площ 45,00 кв. м, находящо се в сграда „Културен дом“, УПИ III, кв. 27 по ПУП на с. Любенец, общ. Нова Загора, обл. Сливен.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение е площ 45,00 кв. м, находящо се в сграда „Културен дом“, УПИ III, кв. 27 по ПУП на с. Любенец, общ. Нова Загора, за срок от 5 години.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в с. Любенец, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За и 2 гласа Против)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 808

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Теодора Петрова Димова, чрез покупко-продажба в имот с идентификатор 51809.510.5587 по КККР на гр. Нова Загора, обл. Сливен (УПИ I, кв. 2 по ПУП на гр. Нова Загора, обл. Сливен).

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становището на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 808

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Нова Загора в имот с идентификатор 51809.510.5587 по КККР на гр. Нова Загора, обл. Сливен (УПИ I, кв. 2 по ПУП на гр. Нова Загора, обл. Сливен), представляваща 38/4034 ид. ч. на Теодора Петрова Димова.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 930,00 лв. (деветстотин и тридесет) лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в имот с идентификатор 51809.510.5587 по КККР на гр. Нова Загора, обл. Сливен (УПИ I, кв. 2 по ПУП на гр. Нова Загора, обл. Сливен).

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобственост чрез покупко-продажба с Теодора Петрова Димова.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 809

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задания, даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план и за последващо изработване на ПУП-План за застрояване за ПИ 02734.67.517 и 02734.68.517 по КККР в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становището на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 809

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. З, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 02734.67.517, с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена нива, Категория на земята: 9 и ПИ 02734.68.517, с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена нива в предимно производствена зона и последващо изработване на ПУП-План за застрояване и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имота е „За фотоволтаична централа", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на обжалване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 810

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задания, даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план и за последващо изработване на ПУП-План за застрояване за ПИ 02734.46.22 по КККР в землището на с. Баня, общ.

Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становището на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 810

 

            На основание чл. 21, ал, 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. З, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 02734.46.22, с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище в Зона за земеделски земи с възможна промяна на предназначението и последващо изработване на ПУП-План за застрояване и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имота е „За фотоволтаична централа", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на обжалване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 811

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задания, даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план и за последващо изработване на ПУП-План за застрояване за ПИ 02734.45.26 по КККР в землището на с. Баня, общ.

Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 811

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. З, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 02734.45.26, с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище в Зона за земеделски земи с възможна промяна на предназначението и последващо изработване на ПУП-План за застрояване и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имота е „За фотоволтаична централа", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

 

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на обжалване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 812

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Костадина Костова Минчева от с. Кортен.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становището Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 812

 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 300 лв. на Костадина Костова Минчева от с. Кортен.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 813

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за  предоставяне на еднократна финансова помощ на Николина Желязкова Колева от с. Съдиево.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становището на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 813

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за предоставяне еднократна финансова помощ в размер на 300 лв. на Николина Желязкова Колева.

Разходите ще бъдат осигурени от Бюджет "местни дейности" дейност общинска администрация § 42 -14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 814

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

                       

Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Борисова Иванова от с. Съдиево, община Нова Загора.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 814

           

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Янка Борисова Иванова от с. Съдиево, община Нова Загора в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 815

ОТ ПРОТОКОЛ № 51/20.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Ирена Иванова Иванова от гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 815

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Ирена Иванова Иванова от гр. Нова Загора в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)