Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Нова Загора за 2022 година

Уважаеми съграждани,
на основание чл. 14 и чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза  за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Нова Загора, каним всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Нова Загора за 2022 год., което ще се проведе  на 10.05.2023  год. /сряда/ от 14 часа в залата на общински съвет Нова Загора.