Заседание № 53/17.05.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 817

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/17.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в редовно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 19.05.2023 г.  

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 817

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора определя Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен, което ще се проведе на 19.05.2023 г. от 11:00 часа, в сградата на дружеството „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен, ул. „6 септември“ № 27.

(Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава представителя на Община Нова Загора в Общото събрание „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен, да гласува по предложените точки от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Отчетния доклад на Управителя за дейността на дружеството през 2022 г.

ДА ГЛАСУВА „ЗА“

По т. 2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема Доклада за дейността на Одитния комитет за 2022 г.

ДА ГЛАСУВА „ЗА“

По т. 3 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема заверения Годишен финансов отчет, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен за 2002 г.

ДА ГЛАСУВА „ЗА“

По т. 4 от дневния ред:

ДА НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО

                                   

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 1 ГЛАС Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 818

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/17.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Подобряване и модернизиране на образователната среда в ОУ "Христо Смирненски гр. Нова Загора “ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна инфраструктура“ по Механизма за възстановяване и устойчивост.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Стоян Пенев – ПП АТАКА и Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 818

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да кандидатства с проектно предложение „Подобряване и модернизиране на образователната среда в ОУ "Христо Смирненски“, гр. Нова Загора“ по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна инфраструктура” и декларира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и ОУ "Христо Смирненски“, гр. Нова Загора ще продължи да функционира като такова, както и няма да бъде закривано за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане.

2. Дейностите, включени в проекта, съответстват на цел 3 от Плана за интегрирано развитие на Община Нова Загора (ПИРО) 2021-2027 г.: „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал.“, приоритет 9: “Подобряване на здравната, образователната, социалната и културната инфраструктура, интегриране на малцинствените групи и подобряване качеството на живот.“ и специфични цели 1 и 2, както следва: „Повишаване качеството на предлаганите услуги, ремонт, оборудване и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на здравната, социалната, образователната и културна инфраструктура“ и „Подобряване качеството на живот и осигуряване на подходяща инфраструктура в районите населени с малцинствени групи“.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 819

ОТ ПРОТОКОЛ № 53/17.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно утвърждаване на одобрените заявления и определяне размера на отпусната сума по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 819

 

На основание чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора утвърждава одобрените кандидати по заявленията и определя размера на отпусната сума, както следва:

1. Заявление вх. № 94-00-2762/20.03.2023 г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.

2. Заявление вх. № 94-00-2877/23.03.2023 г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)