Покана за участие в обществено обсъждане на проекта на актуализиран план за интегрирано развитие на Община нова Загора (ПИРО) за периода 2021-2027 година

                                                                               П О К А Н A

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Представяме Ви проект на Актуализиран План за интегрирано развитие на Oбщина Нова Загора (ПИРО), който е основният стратегически документ за устойчиво развитие на общината до 2027 година. С публикуването на проекта на ПИРО отправяме покана към представители на бизнеса, НПО, икономически и социални партньори и всички заинтересуваните страни да се запознаят с неговото съдържание.

Актуализацията на Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021-2027г. се извършва на основание Закона за регионалното развитие - чл.8, (1), т. 3, чл. 22. (1) 1., 3. и 4. от Правилника за неговото прилагане  и „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ.

Общественото обсъждане ще се проведе на 14.09.2023 год. /четвъртък/, от 16:00 часа в Залата на Общински съвет - Нова Загора, с адрес: ул. „24-ти май“ № 1, гр. Нова Загора.

Разчитаме на Вашето активно участие в събитието, като Ви благодарим за ангажираността към развитието на града и общината!

Актуализацията на ПИРО – Нова Загора е разработен от екип на ДЗЗД „ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА НСОРБ“ – консултант на Националното сдружение на общините на Република България в изпълнение на проект №BG05SFOP001-4.003-0001 - „ПРОГРЕС - Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура „Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“, по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“.

Проект Актуализация ПИРО Нова Загора