Проведе се публична дискусия по изготвения Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги

Проведе се публична дискусия по изготвения Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.
На 7 ноември от 10.30 часа в зала № 316 на Община Нова Загора се проведе публична дискусия относно изготвен Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.
На срещата присъстваха: Евелина Аврамова – началник отдел „Здравеопазване и социални услуги“, служители на отдел „Здравеопазване и социални услуги“, на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Нова Загора и Дирекция „Бюро по труда“ гр. Нова Загора, ръководители на социални услуги в община Нова Загора, социални работници, членове на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Нова Загора.
Дискусията бе открита от г-жа Аврамова, след което пред обществеността бяха представени основните акценти в Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.
В така изготвената Карта се планира съществуващите на територията на община Нова Загора социални услуги да продължат дейността си, като се предвижда да бъдат разкрити и нови услуги, съобразно установените потребности и нужди на населението.