Информационно събитие по проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Нова Загора”

                                                                
На 5.12.2023 г. от 11.30 часа  в Клуба на дейците на културата, гр. Нова Загора се състоя комуникационна проява, на която бе представен проект BG05SFPR002-2.002-0106-C01 „Укрепване на общинския капацитет“,  Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 ,,Укрепване на общински капацитет“, по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът е насочен към укрепване на общинския капацитет и обезпечаване правомощията на Община Нова Загора по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ, чрез създаване на работни места, наемане, обучение и супервизии на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на Общината, в това число и по отношение насочването за ползване на социални услуги.
По проекта е създаден Информационно-консултативен център (ИКЦ) намиращ се на  адрес: гр. Нова Загора, ул. “24-ти май” № 2. Наети са  трима нови служители на длъжност „Специалист“, които предоставят услуги по информиране,  консултиране и насочване на гражданите от община Нова Загора за ползване на социални услуги и възможностите за подкрепа.
Към настоящият момент над 200 граждани са се обръщали към ИКЦ  по различни въпроси.
Работното време на ИКЦ е от понеделник до петък – от 08:00 до 17:00 часа.

Проект BG05SFPR002-2.002-0106-С01 „Укрепване на общинския капацитет в община Нова Загора”,
Процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.