ОБЯВА

                                                   
Община Нова Загора информира всички заинтересовани страни - собственици на многофамилни жилищни сгради и Председатели на Сдружения на собствениците, че приема по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост на Република България към Министерство на регионалното развитие и благоустройството е удължен до 29.02.2024 г, съгласно Заповед № РД-02-14-37/16.01.2024 г, на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройство.
По настоящата процедура, която представлява втори етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, интензитетът на БФП е 80% от допустимите разходи, като Сдружението на собствениците (Крайният получател) следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресусрс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.
Сдружението на собствениците (Крайният получател) финансира изцяло със собствени средства следните дейности:

 • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
 • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Публичност и информация на проекта;
 • Организация и управление на проекта.

За изпълнението на изброените по-горе отделните дейности - се прилагат референтни цени на км. м. за сгради с до и над 8 надземни етажа с жилищно предназначение, съгласно утвърдените Насоките за кандидатстване.
Крайният получател следва да осигури цялото необходимо собствено финансиране за изпълнение на проекта, включително непредвидени разходи за изпълнение на СМР дейностите. Собственият принос на Крайния получател за изпълнение на строително-монтажните работи, трябва да бъде предоставен по посочена от Водещия партньор сметка, преди сключването на договор с избрания изпълнител на СМР дейностите. Собственият принос необходим за финансирането на СМР дейностите следва да бъде изплатен преди подаване на искане за междинно плащане към СНД.
Крайният получател може да осигури необходимото собствено финансиране изцяло със собствени средства или чрез използването на различни финансови инструменти  разработени и предоставени от частни участници на пазара – сключване на ЕСКО договор с финансова или друга организация, сключване на договор с електроразпределително дружество, което е разработило и предоставя инстументи за финансиране на разходи за енергийна ефективност.
В договора за партньорство между общината и СС следва да бъде уредено предоставянето на необходимите за отчитане разходооправдателни и платежни документи доказващи влагането на собствени средства.
По тази процедура са допустими отново всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в които:

 • броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик;
 • проектирани са преди 26 април 1999 г.
 • След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок.

Сдруженията на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство към Общината, като следва да представят:

1.         Заявление за участие

2.         Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;

3.         Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

4.         Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.

5.         Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;

6.         Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.

Предоставените документи за Енергийна ефективност, Техническо обследване и Технически паспорт, изготвени за целите на кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -Етап I“  може да бъдат използвани от Сдруженията при подаване на Заявления за участие и по Етап II.
Срокът за подаване на Заявление за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -етап II“ до Община Нова Загора отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности е до  02.02.2024 г. включително.
Заявленията за участие се подават в Деловодството на Община Нова Загора всеки делничен ден в рамките на установеното работно време.
Образците на документи по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -етап II“ може да изтеглите от ТУК:

За повече информация и възникнали въпроси:

 • Телефон за контакт: 0457/ 5 70 35 - отдел „Европейски фондове и програми”
 • Адрес: Община Нова Загора, ул. „24-ти май” № 1, ет. 4,  стая № 405 и стая № 415