Проведе се Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Нова Загора за 2015 г.

На 22 март, в изпълнение на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Нова Загора за 2015 г.
Обсъждането беше водено от председателя на Общински съвет Георги Николов. Присъстваха кметът Николай Грозев, заместник-кметовете Маргарит Тодоров и Ивайло Енев, секретарят на Общината - Веселина Трънова, директори на дирекции, началник отдели и местни медии.
Председателстващият Георги Николов даде думата на Радка Димитрова – главен счетоводител на Общината, за да представи отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Нова Загора към 31.12.2015 г. Тя запозна присъстващите с фактическото състояние по изпълнението му. Приходите са изпълнени на 99,95% в размер на 26 794 288 лв. Разходите по бюджета са в размер на 22 699 842 лв.
Общата стойност на изпълнените капиталови разходи за 2015 г. е 8 694 338 лв. със следните източници на финансиране: целева субсидия от РБ – 1 810 100 лв.,  делегирани бюджети – 129 789 лв., собствени средства – 3 616 597 лв., сметки за средства от Европейския съюз 4 372 702 лв.
Кметът Николай Грозев използва възможността да изкаже благодарност за работата на екипа на Общинска администрация и подкрепата на Общински съвет Нова Загора. Той подчерта, че най-важно за него е, че Община Нова Загоря няма просрочени задължения за 2015 г. Това показва  икономическа стабилност на Общината и дава възможност за бъдещото й ползотворно развитие.