Обществено обсъждане на проект за Бюджет 2024 г. на Община Нова Загора

На 25 януари 2024 г. се проведе обществено обсъждане на проекта на Бюджет на Община Нова Загора за 2024 г. В залата на Общинския съвет присъстваха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева; председателят на Общинския съвет д-р Константин Тачев; заместник-кметовете Нина Генчева, Иванка Михова и Ивайло Енев; главният счетоводител Радка Димитрова; общински съветници, кметове на населени места, граждани.
Заместник-кметът Иванка Михова представи проект за Бюджет на Община Нова Загора за 2024 г., при разработването на който са взети предвид предложенията на местната общност, ръководителите на бюджетните звена, кметовете на кметства и кметски наместници, като са отчетени и предложенията на гражданите. Целта на предложения проект е да се създаде бюджет, отразяващ реалните нужди и приоритети на жителите на общината, подпомагащ развитието на образованието, здравеопазването, социалната и техническа инфраструктура и културния живот в общината. Общата стойност на предложения бюджет е 53 228 954 лв. Средствата са разпределени така, че да се постигнат заложените  приоритети и предлагането на качествени услуги, като се гарантира запазването  на последователна и прозрачна фискална политика.
Бюджетът е  реалистичен, балансиран и осигурява финансова стабилност и устойчивост.
Инвестиционната програма, която се финансира от целева субсидия за капиталови разходи, целеви трансфери, собствени приходи и проекти, беше представена от заместник-кмета Нина Генчева. За основни ремонти на улици, благоустрояване, поддържане и ремонтиране на сградния фонд в гр. Нова Загора и в малките населени места на общината, са предвидени 6 254 458 лв. За текущ ремонт са заложени 2 853 085 лв.
Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева се обърна към присъстващите, изказвайки мнение във връзка с изготвения проект за Бюджет. Тя акцентира върху това, че в Капиталовия списък са заложени значителни средства за проектиране, за да има готовност Общината да кандидатства за финансиране, както към централния бюджет, така и по проекти. Насочи вниманието и към факта, че през 2024 г. ще се работи усилено и в малките населени места. 80 % от предвидените в Бюджета средства за ремонти ще бъдат насочени в тях. 
В изпълнение на политиката за прозрачност, кметът на община Галя Захариева стартира поредица от срещи за публично обсъждане на проекта за Бюджет 2024 и в малките населени места в общината.