Осмо заседание на Общински съвет Нова Загора

На 28 март Общински съвет Нова Загора проведе своето поредно редовно 8-мо заседание. То беше открито по надлежния ред от председателя д-р Константин Тачев, който предостави думата на кмета на Общината Галя Захариева. Тя се обърна към аудиторията в залата на Общинския съвет, сред която бяха заместник-кметовете Иванка Михова и Ивайло Енев, секретарят на Общината Ангел Стойчев, общински съветници, кметове на населени места, специалисти от общинска администрация, граждани: „Днес имаме няколко повода за топли сърдечни поздрави. Първо искам да изкажа огромно благодаря на един човек, който е свързан повече от 32 години с историята на Общински съвет Нова Загора – Славия Митева, която днес присъства на своето последно заседание като  служител в общинска администрация.“ С голямо уважение за нейната дългогодишна всеотдайна дейност, председателят на Общинския съвет д-р Константин Тачев ѝ поднесе букет. Кметът на Общината Галя Захариева ѝ пожела най-ценното - да бъде здрава. Г-жа Захариева отправи поздрави и връчи поздравителни адреси и към двамата рожденици – общинския съветник Станимир Русев и кмета на с. Баня Радомир Велев.
Заседателите започнаха своята работа по дневния ред, включващ обявените предварително 21 точки, към които бяха добавени още една допълнителна точка относно Предложение за изграждане на паметник на Стоян Омарчевски в гр. Нова Загора и 4 допълнителни точки относно предоставяне на еднократна финансова помощ.
На 28 март 2024 г. Общински съвет Нова Загора освободи д-р Станка Иванова от длъжността управител на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора в отговор на нейно искане. Кметът на Общината Галя Захариева изказа лична благодарност и благодарност от името на общинското ръководство към д-р Иванова, която със своята мениджърска работа е успяла да изведе общинската болница през един труден период. В резултат на проявените отлични професионални качества и управленски дух, МБАЛ „Св. Петка Българска“ е погасила огромните си задължения, екипът е сплотен,  а жителите на Нова Загора разполагат със здравно заведение и достъп на място до здравна грижа.
С пълно единодушие за Временно изпълняващ длъжността управител беше избрана  г-жа Антоанета Иванова. Г-жа Захариева благодари за поетата изключително трудна отговорност и потвърди, че Общината ще продължи да подкрепя разумната политика на управлението на здравното дружество.
Категоричното си единомислие местните заседатели изразиха и при гласуването на внесеното от кмета на Общината Предложение да бъде изграден паметник на Стоян Омарчевски в гр. Нова Загора.
На своето осмо заседание Общински съвет Нова Загора одобри Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Нова Загора – 2021 – 2027 г. за периода - 2023 г. и Бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и Бюджетна прогноза на МБАЛ “Св. Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора за периода 2025-2027 г.
Общинските съветници приеха Отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2023 г. – 31.12.3023 г., Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и др. точки, свързани с текущата дейност на общинска администрация.