Съобщение

                                                               

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Нова Загора уведомява всички заинтересовани страни, че на 27.06.2024 г. от 17:15 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Нова Загора, находяща се на ул. „24-ти Май” № 1, гр. Нова Загора, ще се проведе информационна среща във връзка с популяризирането на възможностите за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради по процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
Очакваме Ви!