Община Нова Загора открива нова процедура за подаване на заявления за саниране на многофамилни жилищни сгради

                                                                                               

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Нова Загора уведомява всички заинтересовани страни, че от 08.07.2024 г. стартира процедура за прием на документи за саниране на многофамилни жилищни сгради по процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
Дейностите, които ще се подкрепят по процедурата, са свързани освен с енергийната ефективност и с внедряване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), отоплителни и климатични инсталации. Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок.

Допустими за финансиране по процедурата са:

 • Всички многофамилни жилищни сгради /МЖС/, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г.;
 • МЖС, в които броят на самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик;
 • Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).

На етап кандидатстване, сдруженията на собствениците е необходимо да представят следните документи:

 1. Заявление за участие - (ПРИЛОЖЕНИЕ №5) и приложимите към него документи (ПРИЛОЖЕНИЕ №5.1);
 2. Документи, свързани с проведените общи събрания за създаване на сдружението на собствениците /СС/ или други документи, свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост (ПРИЛОЖЕНИЕ №5.1);
 3. Копие от книгата на етажната собственост, съгласно ЗУЕС, от което да са видни всички живущи в сградата. Образци може да изтеглите на посочения линк - https://www.mrrb.bg/bg/zakon-za-upravlenie-na-etajnata-sobstvenost/;
 4. Удостоверение за регистрация на СС по чл. 46а ЗУЕС;
 5. Доказателство за вписване на СС в регистър БУЛСТАТ;
 6. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 „Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата“, ако е приложимо, и СС иска да се възползва от приоритизацията на сградите (да получи повече точки на Техническа и финансова оценка), както и документи за удостоверяване на информацията по т. 3 на Приложение 4 относно живущите лица в МЖС (обект на интервенция), чиято адресна регистрация съвпада с адреса на сградата обект на интервенция и са с установена 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност на база документи, издадени от съответните експертни лекарски комисии. За всяко посочено лице по т.3. на Приложение 4 се предоставя на общината копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

!!! Приложение 4 „Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата“ се предоставя от СС на общината, в случаите когато в сградата-обект на интервенция има лица, попадащи в определенията на т.1, 2, 3, 4 или 5 на Приложение 4, чиято адресна регистрация съвпада с адреса на сградата обект на интервенция, и които са заявявали желание да бъдат вписани в Приложение 4; СС е необходимо да представи и справка/и от съответния/те работодател/и, потвърждаващи декларираните лица в т.5. на Приложение 4, ако е приложимо.
       

     7. Декларация за минимални помощи (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3), при наличие на самостоятелни обекти със стопанско предназначение в сградата;
     8. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
    9. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
    10. ПРИЛОЖЕНИЕ №6: Доклад при обследване на сграда за наличие на защитени видове в сградата обект на интервенция, подписан от съответните експерти. /!!! Разходите по изготвяне на обследване за наличие на защитени видове в сградата, обект на интервенция са в размер на до 3 000 лв. с вкл. ДДС и се поемат от сдруженията на собствениците./;
     11. ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Декларация изисквания (партньор);
     12. Разходооправдателни и други документи, доказващи извършените плащания на разходите по т. 8, т. 9 и т. 10.

ВАЖНО! Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, горепосочените разходи по т. 8, т. 9 и т. 10 ще се възстановяват на общината – кандидат под формата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕФСУ – възстановяване на действително направени и платени допустими разходи. Същите ще бъдат възстановени чрез общината – кандидат само на сдруженията, чиито многофамилни жилищни сгради са одобрени за саниране от Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. В тази връзка, обръщаме внимание, че всяко СС трябва да съхранява в оригинал всички цитирани в т.11 и представени на етап кандидатстване документи.
Срокът за подаване на Заявление за участие по процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. до Община Нова Загора стартира от 08.07.2024 г. до 23.08.2024  г. включително.
Сдружения на собственици, които имат подадени заявления за финансова помощ в Общината по други програми и процедури, е необходимо да подадат ново Заявление за участие, ведно с всички необходими приложими документи, с изключение на документи, свързани с проведените общи събрания за създаване на сдружението на собствениците /прилагат се старите приложения/. Приложенията: 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3 и 5.1.4 са приложими само за новосъздадени сдружения на собствениците.
Приложения за попълване от СС и Насоки за кандидатстване по настоящата процедура, може да изтеглите от ТУК:
За повече информация и възникнали въпроси:

 • Телефон за контакт: 0457/5 70 35; 0457/5 70 57 - отдел „Европейски фондове и програми”;
 • Адрес: Община Нова Загора, ул. „24-ти май” № 1, ет. 4,  стая № 405; стая № 415.