Увеличение на ставката за единица продукт по проект „ Топъл обяд в община Нова Загора“

                            
На 09.07.2024 г. г-жа Галя Захариева, кмет на община Нова Загора подписа Допълнително споразумение към Договор BG05SFPR003-1.001-0102-C02 на Община Нова Загора - „Топъл обяд в Община Нова Загора“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+),  с което се увеличава ставката за единица продукт - топъл обяд на 3,64 лв. от 01.07.2024 г.
Традиционно в работните  дни от месеца на крайните получатели – 190 лица, се предоставя  супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.
Предоставяната храна е приготвена при отчитане на хранителните потребности на крайните получатели  по специализиран рецептурник, предназначен за заведения за обществено хранене и съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и пълноценно хранене и спазване на санитарните изисквания.
Успоредно с това продължава и приема на заявления от нуждаещи се и желаещи да се включат в проекта.
 От датата на стартирането на проекта, общо с натрупване, са подадени 309 заявления - декларации за включване в проекта, от тях с натрупване 241 лица са включени като крайни получатели  на топъл обяд.
В допълнение към предоставянето на топъл обяд се посочват и съпътстващите мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите на целевите групи.
 Срок за изпълнение на проекта: от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г. Стойността е в размер  549 956,06 лв.